Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerinizin işleme Yöntemleri İle Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kişisel verilerinizi fiziki olarak veya elektronik ortamda (e-posta, telefon veya elektronik ortamda yapılacak web sitesi formları, ön görüşme, ön kayıtlar ve kesin kayıt işlemleri gibi yöntemlerle) ya da sizin beyanınız üzerine toplamaktayız. Kişisel verilerinizi faaliyetlerimiz çerçevesinde çeşitli hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mert Tools Toptan Hırdavat Marketi (“Mert Tools”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Toplanan kişisel verileriniz, Mert Tools‘nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve operasyonlarının icrası üst amacı çerçevesinde, Mert Tools tarafından sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Mert Tools tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Mert Tools’nın 3. kişiler nezdinde temsilinin sağlanması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, mevcut ve potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu hizmetler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla SMS ve e-mail duyurusu gönderilmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası ve taleplerin takibi amaçlarıyla veri sorumlusunun yetkilendirdiği veri işleyenlerce işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Mert Tools, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini; veri işleyenlerle, üçüncü kişilerle (iş ortakları, çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil destek veya hizmet aldığı tedarikçilerle (Örneğin: Yazılım firmaları veya otomatik mail gönderim şirketleri), ürün ve/veya hizmet satışı yapılan Müşterilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği yasal süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya 3. Kişiler tarafından anlaşılmayacak şekilde anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, Şirket, uygun güvenlik düzeyini sağlamak için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Mert Tools’nın faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nın 11. maddesinde ve Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde başvurarak;

  1. Kişisel verilerinin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri ve/veya kişisel sağlık verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verilerini isteme,
  4. Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  6. Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  7. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel sağlık verilerinin silinmesini isteme,
  8. İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen metin doğrultusunda kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi veya diğer konularla ilgili olarak; “İlgili Kişi Başvuru Formu” başlığıyla https://www.merttools.com/basvuru_formu linkinden  dosyayı indirerek doldurup, “Çadırcılar Cad. Yeni Han (Yeni Polonya Pazarı) No:27/104 Beyazıt Fatih İstanbul” adresine gönderebilir  veya mertithalat@gmail.com e-posta adresine kimliğinizi ispatlamak suretiyle firmamızla iletişime geçebilir veya talebinizi bir dilekçe ile bizzat elden teslim edebilirsiniz. Bu yöntemlerden biriyle başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

Alışveriş Sepeti

close
WhatsApp chat